ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice +48 71 303 65 09 recepcja@csir-jl.pl

bip

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@csir-jl.pl Andrzej Matejuk, tel. 71 303 65 09, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO);
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora (art.6 ust.1 lit.b RODO);
 • w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO);.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach;
 • partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji, dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

7. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe;
 • w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Monitoring wizyjny.

 • celem zastosowania systemu wideo nadzoru jest ujawnienie i eliminowanie sytuacji krytycznych tj. zakłócenia publicznego, zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprez i pracowników oraz ochrona mienia.

12. Facebook.

 • zdjęcia z naszych wydarzeń, imprez, umieszczane są na naszej stronie Facebook