21 Lis

Hideout 2019

Regulamin zlotu
„Hideout 2019 | Season Start”

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia „Hideout 2019” w dniu 05.2019 od godziny 10.00 do godziny 21:00,
 2. Wjazd na teren spotkania odbywać się będzie w dniu 05.2019 w godzinach 09:00 do 21:00. Wjechać mogą tylko osoby z przyznanym numerem wjazdowym i uiszczoną opłatą za uczestnictwo,
 3. W przypadku nieuczestniczenia w wydarzeniu, organizator nie zwraca opłaty za uczestnictwo,
 4. Bezpłatny wjazd na teren ośrodka w czasie trwania spotkania mają tylko organizatorzy, sponsorzy oraz osoby wskazane przez organizatora,
 5. Wjazd na teren spotkania osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, który bierze za nią pełną odpowiedzialność,
 6. Uczestnicy którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie spotkania i mają przyznany numer wjazdowy , mają prawo do przebywania na jego terenie oraz do korzystania z przewidzianych atrakcji,
 7. Wjechanie i wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do zaznajomienia z regulaminem osób mu towarzyszących.
 8. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji łamania regulaminu, wydaleniem z terenu spotkania bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 9. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania spotkania.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu spotkania bez podania przyczyny
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego reklamowania swoich sponsorów na terenie ośrodka w dniach spotkania, żadna firma ani osoba fizyczna nie może prowadzić w dniach spotkania akcji reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora,
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie spotkania,

UWAGA: Na terenie spotkania i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

 1. Na terenie spotkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz:

– jazdy samochodem po terenie spotkania bez zgody organizatorów

– niebezpiecznych manewrów samochodem

– “palenia gumy”

– „piłowania” silników do odcinki,

– jazdy pod wpływem alkoholu,

– jazdy na dachu, masce, w bagażniku pojazdu (za wyjątkiem konkurencji „limbo”),

– puszczania głośnej muzyki po godz. 21:00.

Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz pojazdu z terenu spotkania na koszt kierującego pojazdem.
– odholowanie pojazdu – 300zł,

 1. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Policji . W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila.
 2. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 10 wnoszenia na teren spotkania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających.
 3. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na spotkaniu pojazdów mechanicznych. W miejscach wyznaczonych do prób sprawnościowych jest kategoryczny zakaz poruszania się osób nie biorących udziału w konkurencji.
 4. W związku z klauzulą o „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego”. Wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz Auto Casco, za wszelkie szkody w mieniu wyrządzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprawcy szkody.
 5. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie spotkania .
 6. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów spotkania lub Służby Porządkowe.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
 8. Uczestnicy przebywający na spotkaniu w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa . Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
 9. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 10 niniejszego Regulaminu naruszać nietykalność fizyczną innych uczestników spotkania jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, środowiska naturalnego w miejscu trwania spotkania. Za dewastację mienia, sprawcy, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Organizatora.
 10. Uczestnik spotkania przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren spotkania jest równoznaczny z udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu osoby uczestnika w związku z spotkaniem. Uczestnik spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jego wizerunku, głosu, wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania spotkania w dowolnych formach tworzonych i emitowanych przez nadawców spotkania jak również w przygotowanych materiałach promocyjnych lub reklamowych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu spotkania, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas przebiegu spotkania, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
 12. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora spotkania.
 13. Decyzja Organizatora jest decyzja ostateczną.
 14. W przypadkach kwestii nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji:

 1. Każdy uczestnik prób sprawnościowych zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika , co do którego istnieje realne uzasadnienie że naruszył zasady niniejszego Regulaminu , a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
 4. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
 5. W miejscu przeznaczonym do zawodów uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających pod rygorem wezwania Policji.
 6. Uczestnicy konkurencji sprawnościowych nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie zażalenia dotyczące wyników prób sprawnościowych rozpatruje w trybie natychmiastowym organizator i jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
to-top Regulamin CSiR Regulamin fitness Regulamin karnetów Klauzula informacyjna dot. RODO